Artikel 1.  Algemeen

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FeestDj`s4U en de opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FeestDj`s4U, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3. Doorhalingen en/of wijzingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FeestDj`s4U en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.6. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst, worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan FeestDj`s4U die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FeestDj`s4U daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht FeestDj`s4U niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FeestDj`s4U het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FeestDj`s4U aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FeestDj`s4U worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FeestDj`s4U zijn verstrekt, heeft FeestDj`s4U het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3. FeestDj`s4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FeestDj`s4U is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FeestDj`s4U kenbaar behoorde te zijn.

3.4. Opdrachtgever vrijwaart FeestDj`s4U voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Meerwerk

4.1. In geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van FeestDj`s4U aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.2.  FeestDj`s4U behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.3. FeestDj`s4U behoudt zich het recht een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.

4.4. Mochten FeestDj`s4U en de (extra ingehuurde) act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt FeestDj`s4U zich het recht om medewerking tot “inprikken” te weigeren.

Artikel 5. Faciliteiten

5.1. Indien door of door  FeestDj`s4U ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.2. Opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging, indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt.

5.3. FeestDj`s4U heeft minimaal een werkplek nodig van 3 meter breed, 2 meter diep.

5.4. De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 2 keer 16 ampère schoon/onbelast, binnen een straal van 15 meter vanaf de plaats waar FeestDj`s4U of partners opgezet moet worden.

5.5. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

5.6. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat  FeestDj`s4U minimaal anderhalf uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

5.7. Direct na afloop van het optreden dient de crew of FeestDj`s4U in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (prijs op aanvraag), en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

5.8. Voor open lucht feesten geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke afgeschermde, water en eventuele winddichte overkapping, voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van FeestDj`s4U door weersomstandigheden.

Artikel 6. Laden & Lossen

6.1. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats op maximaal 50 meter van de plaats van het optreden. Indien de laad en losplaats verder dan 50 meter van de plaats van het optreden verwijderd is, en dit niet van te voren overlegd is, zal dit in rekening worden gebracht en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

6.2. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van de locatie bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van het optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór de aanvang van het feest door te geven aan FeestDj`s4U.

6.3. Indien de laad en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is en dit niet van tevoren overlegd is, zal dit meerwerk in rekening worden gebracht en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

6.4. Indien er een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever die verzorgen. FeestDj`s4U kan na het laden/lossen de auto, bus of vrachtauto met (eventuele) aanhanger parkeren binnen een straal van 100 meter van de laad/losplaats, tenzij anders is afgesproken. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en moeten contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door FeestDj`s4U aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van FeestDj`s4U op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.4.  FeestDj`s4U heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FeestDj`s4U kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. FeestDj`s4U kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8. Annulering

8.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan FeestDj`s4U te voldoen:
a. Binnen 14 dagen voor de show 0% van het overeengekomen totaalbedrag.
b. Binnen 7 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
c. Binnen 24 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

8.2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van FeestDj`s4U op volledige schadevergoeding bij annulering.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien FeestDj`s4U op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats en tijd van het feest zal kunnen zijn, valt dit onder overmacht en zullen FeestDj`s4U zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

9.2. In het geval dat  FeestDj`s4U als gevolg overmacht zoals ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen feest niet kan uitvoeren zal FeestDj`s4U ervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen.

9.3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van enig ontstane schade waaronder doch niet uitsluitend inkomstenderving.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien  FeestDj`s4U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Indien FeestDj`s4U aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van FeestDj`s4U in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van  FeestDj`s4U aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan FeestDj`s4U toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.4. FeestDj`s4U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5. FeestDj`s4U is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht.
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever; zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid opdrachtgever

11.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor, tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening.

11.2. Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van FeestDj`s4U dreigt, is FeestDj`s4U gerechtigd het optreden te staken, het geen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.

11.3. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd om welke reden dan ook zoals het ontbreken van de vereiste vergunningen of klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.

11.4. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen, ligt de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever.

Artikel 12. Overig

12.1. Opdrachtgever verleent toestemming aan FeestDj`s4U voor het maken van reclame tijdens de show.

12.2. Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website van FeestDj`s4U.

12.3. FeestDj`s4U en zijn eventuele medewerkers heeft recht op een onbeperkt aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.4. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart FeestDj`s4U van deze kosten.

12.5. Indien opdrachtgever aan FeestDj`s4U informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 13. Geschillen & Toepasselijk recht

13.1. De rechter in de vestigingsplaats van FeestDj`s4U is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft FeestDj`s4U het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3. Op elke overeenkomst tussen FeestDj`s4U en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.